Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2016/2017 będzie odbywało się w następujących dniach i godzinach:
13 czerwca 8:00 – 17:00
14 czerwca 6:00 – 17:00
Nie podpisanie umowy w podanych terminach jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rodziców prosimy o zabranie dowodu osobistego.
UCHWAŁA NR XVIII/187/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 stycznia 2016r.
w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego

POBIERZ TREŚĆ UCHWAŁY
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późn. zmian. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)
OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJII
01 marca 2016 r. (piątek) 07 marca 2016 r. (piątek) Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu maja obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2013).
14 marca 2016 r. (poniedziałek), godz. 8:00 31 marca 2016 r. (czwartek), godz. 15:00 Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010- 2013 r.)
14 kwietnia 2016 r.(poniedziałek), godz. 10:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
14 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 10:00 18 kwietnia 2016 r. (środa), godz. 17:00 Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
21 kwietnia 2016 r. (piątek), godz. 10:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia..
Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Do 31 sierpnia 2016 r., (poniedziałek) Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca